Kolibri kertészet
  • 0

Adatkezelés

Az Üzemeltető adatkezelési tevékenységét látogatói és ügyfeleli személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok Webáruházunkban megadása önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek a mindennapi életveb tömegesen előforduló ügyletet céloz.

Az Üzemeltető az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez.

A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, ún. cooki-et helyeznek el a felhasználói számítógépén. A cookie-k a felhasználók személyre szabott kiszolgálás és felhsználó részére nyújtottszolgáltatások javítása érdekében a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják.

A cookie-ben a felhasználók személyes adatai soha nem kerülnek eltárolásra. A Weboldalon működő termékajánló rendszer a felhasználó által korábban látogatott oldalak szerinti kategóriába tartozó ajánlatot jeleníti meg. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy a számítógépén a cookie elhelyezésre kerüljön. A cookie-elfogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

Amennyiben valamely felhasználó a felhasználói feltételek tartalmával ellentétes, azzal össze nem egyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a Felhasználó ügyfél azonosítását.

A Felhasználók adatait abban az esetben, ha tíz évig nem lépnek be a Webáruházba, az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésre álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a felhasználó az info@kolibrikerteszet.hu e-mailcímre küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

Az Üzemeltető a személyes adatokat az Invitel Zrt. szolgáltatónál található szerveren elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és a központi ügyintézésének helyén is tárolja. Az Üzemeltető minden számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személy birtokába ne kerüljenek.

A felhasználó az Üzemeltető e-mailcímén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, az esetleges adatfeldolgozóról, az adattovábbítás körülményeiről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről, illetve kérheti személyes adatai kijavítását vagy megváltoztatását, illetve-a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével-törlését. A tájékoztatás űingyenes, de az egy naptári éven belül ismételt tájékoztatás esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel.

Az Üzemeltető a Felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni-a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy a végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125, Budapest., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel.: +36 1 3911400).

 

Regisztrációs adatkezelés:

 

A Webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a felhasználási feltételek elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében Az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a Felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat az Üzemeltető a Sprinter futárszolgálat részére átadja.

 

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói - vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

- név (kereszt- és vezetéknév)

-e-mail cím

- lakcím és számlázási cím

- telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési időeig.

 

Hírlevél:

 

A Felhasználóknak módjuk van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, és teljesen ingyenes. A feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklám célú tartalmak kerüljenek továbbításra az Üzemeltető által meghatározott időközönként.

 

A hírlevélről a Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a weboldalon erre a célra létrehozott Hírlevél menüőpntban, vagy minden hírlevél végén található "leiratkozás" linkre kattintva.